Tiếp tố trong tiếng Anh.

Tiếp tố là gì?

Có thể bạn đã từng gặp trường hợp như thế này: bạn hiểu nghĩa của một từ bạn chưa từng nghe đến bao giờ mà không cần đến ngữ cảnh. Ví dụ như các từ: load, do, paint, write và produce, nghĩa của các từ này tôi sure là bạn đã biết, và khi gặp các từ sau bạn cũng hoàn toàn có thể đoán nghĩa của chúng: unload, undo, painting, rewrite và reproduce. Bằng cách đó, bạn có thể phân tích cấu trúc của một từ xem phần nào của từ bạn đã biết nghĩa, từ đó có thể suy luận ra nghĩa của cả từ.

Một phần lớn từ tiếng Anh được tạo bằng việc thêm các âm tiết vào đầu hoặc cuối của từ, quá trình này được gọi là thêm tiếp tố (affixation). Affixation bao gồm thêm tiếp đầu tố (prefixes) hoặc tiếp vĩ tố (suffixes) vào một từ cơ sở (base).

Action from student needed

Công thức.

… + (prefix) + (prefix) + ROOT + (suffix) + (suffix) + (suffix) +… = a potential word

 Các định nghĩa.

  • Affix: Tiếp tố, là từ chung để chỉ tiếp đầu tố hay tiếp vĩ tố.
  • Prefix: Tiếp đầu tố – thành phần có nghĩa và nhỏ hơn đơn vị từ , được thêm vào phía trước của từ để thay đổi ý nghĩa của từ đó. Nó có thể có một hoặc nhiều âm tiết.
  • Suffix: Tiếp vĩ tố – thành phần có nghĩa và nhỏ hơn đơn vị từ, được thêm vào cuối từ để thay đổi ý nghĩa của từ đó.
  • Root: Từ gốc – Thành phần chính của từ và không thể chia nhỏ nữa.
  • Base: Từ cơ sở –  là dạng của từ để tiếp đầu tố hay tiếp vĩ tố có thể kết hợp.

Phân biệt Từ cơ sở (Base) và Từ gốc (Root).

Theo định nghĩa nêu trên, từ gốc là thành phần chính của từ và không thể phân chia ra nữa. Có nghĩa là, từ gốc của một từ thì luôn luôn không đổi.

Từ cơ sở đơn giản là một dạng của từ để kết hợp với tiếp đầu tố hay tiếp vĩ tố. Như vậy, khi có nhiều tiếp tố kết hợp với một từ gốc, thì từ cơ sở cho mỗi lần kết hợp với mỗi tiếp tố đó là khác nhau.

Xem phân tích từ internationally dưới đây để phân biệt được từ gốc và từ cơ sở:

Ví dụ

Trong từ  internationally, từ gốc là nation. Chia nhỏ thành các bước tạo thành từ này để thấy được từ cơ sở có thể thay đổi như thế nào qua từng bước nhé.

  • First step:  nation + al = national >>> root + suffix1 = word 1 (base 2)
  • Second step: national + ly = nationally >>> base2 + suffix2 = word2 ( base3)
  • Third step: inter + nationally = internationally  >>> prefix + base3 = word 3

Xem tiếp: Phân tách hay không phân tách: Hai loại tiếp đầu tố.

Xem full về serie chuyện trọng âm

Advertisement

3 thoughts on “Tiếp tố trong tiếng Anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s